bg
שם המאמר: וירולוגיה של צמחים - עקרונות ויישום
שם המחבר: פלטי, יהודית
פרטים ביבליוגרפים: (תשנ"ד), השדה, חוב' א',ע' 85.
סוג המאמר: ביקורת ספרים
הנושא: מחלות

וירולוגיה של צמחים - עקרונות ויישום

המחבר, מדגיש בהקדמתו כי הבנת עקרונות הווירולוגיה חשובה ביותר לחקלאי הארץ, מפני שהתנאים האגרו-אקלימיים כאן נוחים לתפוצת הוירוסים.

מוזאיקה של המלפפון כמחצית הספר מוקדשת לתיאור המורפולוגיה והביולוגיה של הווירוסים, דרכי הפצתם, אופני האבחון ומנגנוני ההתנגדות. תיאור סימני מחלת וירוס מתייחס בעיקר למחלות "סיסטמיות": מוזאיקה ונימור (כגון מוזאיקה של המלפפון); פגמים אחרים בכלורופיל (כגון כתמי שמש באבוקדו); נינוס עלים; התקפלות עלים, למשל בתפו"א; סימני מחלה בגזעי עצים, כגון אלה הנראים בגזע עצי הדר נגועים בטריסטזה ובפקלת; סימני מחלה בפרות (בעגבניות, ובחו"ל - אפרסקים); ועוד סימני מחלה שונים הנפוצים בעיקר בחו"ל.

הווירוסים ניתנים, כידוע, להעברה בדרכים רבות. החשובות שביניהן - הרכבה, זרעים (למשל, וירוסי המוזאיקה של השעועית והחסה); באבקת פרחים (שוב, המוזאיקה של השעועית); ובעיקר - על ידי וקטורים, ביניהם פטריות, נמטודות וחרקים רבים. בין החרקים, הכנימות הן הווקטורים החשובים ביותר; אך גם הציקדות וכנימת העש מעבירות מחלות חשבות.
לגבי העברת וירוס על ידי חרקים - יש להבדיל בין צורות שונות:
  1. תפוח אדמה נגוע בוירוס העברה חולפת, בעיקר על ידי כנימות עלה ובה הזנת הרכישה והזנת ההדבקה קצרות והכנימה חדלה להדביק זמן קצר לאחר רכישת הווירוס. בקבוצת וירוסים זו, מידת הספציפיות של הווקטור קטנה.
  2. העברה מתמדת, על ידי כנימות, ציקדות, ואף על ידי תריפס, וייתכן שגם על ידי אקריות; וזו מתחלקת לוירוסים שאינם מתרבים בחרק ולכאלה המתרבים בגוף החרק. גם מחלות המיקופלזמה מועברות בהעברה מתמדת.

בתיאור דרכי מניעה של מחלות וירוס, הדגש הוא בניקיון הזרעים וחומר הריבוי הוגטטיבי. למטרה אחרונה זו מודגשת חשיבות הריבוי המריסטמי. למניעת ההפצה על יד ווקטורים באה בחשבון דחיית הכנימות על ידי יריעות מבריקות ועל ידי רשתות, ובעיקר באמצעות קוטלי חרקים, לפעמים בריסוסים תכופים. טיפולי שמן מועילים במניעת ההפצה של וירוסים המועברים בהעברה חולפת, כגון וירוס מוזאיקת המלפפון.

חיטה נגועה בוירוס ב-60 העמודים האחרונים של הספר נמצאים פרקים על מחלות וירוס חשובות בירקות (עגבניות, פלפל, דלועיים, תפוא"ד), בפרחים ובמטעים, ופרק על מחלות וירוס בגפן (כתוב בידי עדנה תנא). הפרקים האלה כתובים באופן ברור, מצומצם ומעשי.

לדעתי היה מקום בספר העברי הראשון על מחלות וירוס של צמחים להקדיש יותר מקום לתיאור מלא של מחלות הווירוס בשאר הגידולים החשובים, כולל ירקות נוספים (כגון כרוביים, בצל), צמחי פלחה (דגני חורף וקיץ, קטניות), ועצי פרי נשירים.

ספר חשוב זה מושך לעיון ולקריאה אף בצורתו החיצונית: הדפסה ברורה על נייר משובח, עם שפע של תמונות, מהן כ- 25 בצבעים.


העמותה לקידום החינוך המדעי בישובי אצבע הגליל